Danh sách các vị trí cho dự án YTH

1. Quản lý dự án

a) Thành viên

– Nguyễn Thanh Bình – Vị trí: Admin – Email: [email protected]
– Bùi Xuân Đức – Vị trí: Admin – Email: [email protected]

b) Công việc

– Lập kế hoạch
– Xác nhận công việc
– Giao nhiệm vụ
– Phân bổ mục tiêu chung thành các mục tiêu chức năng
– Xây dựng, huấn luyện đội ngũ

2. Đội ngũ lập trình viên

a) Thành viên

– Nguyễn Xuân Long – Vị trí: Backend Developer – Email: [email protected]
– Nguyễn Bá Tương – Vị trí: Frontend Developer – Email: [email protected]

b) Công việc

– Header
– Footer
– Trang chủ
– Các trang con
– Cấu hình CMS (WP)
– Server

3. Đội ngũ sale, content.

a) Thành viên

– Nguyễn Huyền Trang – Vị trí: Biên tập viên – Email: [email protected]
– Nguyễn Thị Ngọc Lê – Vị trí: Biên tập viên – Email: [email protected]
– Lê Thị Nên – Vị trí: Biên tập viên – Email: [email protected]

b) Công việc

– Viết bài Blog
– Viết nội dung cho các Trang (Liên hệ, Chính sách, v.v..)
– Nội dung sản phẩm